Chronimy dzieci

PROGRAM „CHRONIMY DZIECI” W NASZYM PRZEDSZKOLU

„Chronimy Dzieci” to pilotażowy program profilaktyki przemocy wobec dzieci realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje i Urząd Dzielnicy Warszawa Praga Południe.

Program „Chronimy Dzieci” skierowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci z terenu Pragi Południe.

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom,
w których potwierdzony został wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz wysoka jakość programów ochrony dzieci przez krzywdzeniem.

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci przez wprowadzenie polityki ochrony dzieci w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych oraz dostarczenie tym placówkom oferty i narzędzi podnoszenia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Realizacja programu uwzględniała również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Uzyskany w ten sposób certyfikat jest dokumentem potwierdzającym wysoki poziom standardów ochrony dzieci i wysoką jakość programów zapobiegania i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci w placówkach Pragi Południe, które go uzyskały.

Program rozpoczął się  w roku szkolnym 2010/2011 i od tego czasu jest w naszej placówce kontynuowany.

W ramach realizacji programu „Chronimy Dzieci” w placówce został opracowany dokument zawierający zasady zapewniania dzieciom bezpieczeństwa, zwany Polityką Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem. Polityka Ochrony Dzieci zawiera jasne wytyczne dotyczące tego, jak należy postępować w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dzieci, oraz komunikuje, że  placówce zależy na zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa. Pomaga tworzyć środowisko przyjazne i bezpieczne dla dzieci. Jasne procedury i wytyczne umożliwiają szybkie reagowanie na zagrożenia bezpieczeństwa i dobrostanu dzieci. Pomagają też
w spełnianiu prawnych wymogów ochrony dzieci.

ProtectChildren

http://chronimydzieci.fdn.pl/

 

Comments are closed.