POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Drogi Rodzicu!

 

Jeśli Twoje dziecko zostało objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną to tu znajdziesz wszystkie niezbędne informację na ten temat.

 

Przedszkole to miejsce  wspierające wielokierunkową aktywność dziecka. To tutaj, dzięki stworzeniu odpowiednich warunków, umożliwiamy mu swobodny rozwój, zabawę

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. Dziecko wówczas nabiera doświadczeń i osiąga kolejne dla swojego rozwoju kamienie milowe. To również często pierwsze  miejsce,

w którym można zaobserwować  wyjątkowe zdolności dziecka jak i trudności z jakimi musi się mierzyć.

 

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna jest dodatkowym narzędziem, które ma służyć  rozwijaniu zainteresowań dzieci uzdolnionych ale również być wsparciem dla tych dzieci, które przejawiają różne trudności. Każde dziecko zasługuje na szansę i pomocną dłoń by mogło prawidłowo rozwijać się razem z rówieśnikami.

 

W jakim celu udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu?

 • aby wspierać potencjał rozwojowy dziecka
 • aby stworzyć dziecku warunki do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym

 

Kto zostaje objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną?

 • dziecko z niepełnosprawnością,
 • dziecko z trudnościami emocjonalnymi,
 • dziecko szczególnie uzdolnione,
 • dziecko ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • dziecko z deficytem kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
 • dziecko z chorobą przewlekłą,
 • dziecko doświadczające sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 • dziecko, które doświadczyło niepowodzeń edukacyjnych,
 • dziecko, które doświadcza zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową jego i najbliższej rodziny,
 • dziecko przejawiające trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

Kto udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej?

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele oraz specjaliści zatrudnieni
w przedszkolu na podstawie przeprowadzonej przez siebie obserwacji. Współpracują oni
z rodzicami, poradniami oraz innymi instytucjami, które działają na rzecz dziecka i jego rodziny.

 

W jakiej formie udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna
w przedszkolu?

 • W formie pomoc w toku bieżącej pracy udzielana przez nauczyciela
 • Poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów
 • W formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza grupą w przypadku dzieci posiadających orzeczenia
 • Jako realizacja orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Jako realizacja opinii o zindywidualizowanej ścieżce obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 • Jako realizacja orzeczenia o indywidualnym rocznym przygotowaniu przedszkolnym

 

Formy pomocy i ich charakterystyka:

 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia- przeznaczone dla dzieci szczególnie uzdolnionych
 2. Zajęcia specjalistyczne:
 3. korekcyjno-kompensacyjne- przeznaczone dla dzieci z zaburzeniami
  i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 4. logopedyczne- przeznaczone dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych.
 5. rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne –przeznaczone dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym.
 6. inne zajęcia o charakterze terapeutycznym- przeznaczone dla dzieci
  z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy
  w funkcjonowaniu w przedszkolu, oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem
  w życiu przedszkola.
 7. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (potrzebna opinia poradni PP)- przeznaczona dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie w placówce i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

 

 

Jeśli Państwa dziecko kwalifikuje się do objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

w przedszkolu, otrzymujecie Państwo pisemną informację od nauczyciela, która wymaga Państwa zgody. Należy pamiętać, że korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w przedszkolu jest NIEODPŁATNE I DOBROWOLNE.

 

Jak wygląda pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów posiadających orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego?

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna dzieciom:

 • niesłyszącym, słabosłyszącym,
 • niewidomym, słabowidzącym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

 

Takie orzeczenie mogą Państwo dostarczyć do przedszkola i wówczas dziecko zostanie od razu zakwalifikowane do objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w placówce.

Dyrektor przedszkola powołuje zespół składający się z nauczycieli i specjalistów, który na podstawie analizy orzeczenia oraz własnych obserwacji sporządza WIELOSPECJALISTYCZNĄ OCENĘ POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA oraz INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNY. Te dwa ważne dokumenty zespół przedstawia opiekunom dziecka podczas zebrań zespołu.

 

Rodzicu!

Aby móc efektywnie pracować z Twoim dzieckiem potrzebujemy Twojego  czynnego udziału, dlatego pamiętaj:

 • Informuj nas na bieżąco o swoich spostrzeżeniach, bądź z nami w stałym kontakcie
 • Pamiętaj, że przekazane Ci przez wychowawców czy specjalistów informację służą wyłącznie udzieleniu pomocy i wsparcia Twojemu dziecku
 • Jeśli Twoje dziecko posiada już jakąś diagnozę albo wyniki badań u lekarzy specjalistów- poinformuj nas o tym, abyśmy mogli skutecznie wspierać dziecko
 • Jeśli wychowawca Twojego dziecka sugeruje Ci konieczność pogłębionej diagnozy

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub np. konsultację z psychologiem- warto skorzystać z jego wiedzy i doświadczenia

 • Pamiętaj, że z psychologiem musisz kontaktować się osobiście a nie za pośrednictwem nauczycieli, ponieważ psycholog jest pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • Jeśli Twoje dziecko uczęszcza na zajęcia indywidualne bądź grupowe w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub też w innej jednostce wspierające rozwój dziecka, nie rezygnuj z tych zajęć! Jedynie wspólne, stałe, aktywne, wielowymiarowe wsparcie dziecka przyniesie oczekiwane efekty.
 • Żadna forma pomocy udzielana dziecku bez Twojego czynnego udziału

i zainteresowania nie będzie skuteczna. Wiele zależy od Ciebie.