PEDAGOG SPECJALNY

Godziny pracy pedagoga specjalnego w roku szkolnym 2023/2024

Pedagog specjalny w naszym przedszkolu – Anna Gajda

pedagog411@op.pl

 Godziny pracy z dziećmi w przedszkolu:

Anna Gajda

Poniedziałek  13:00 – 16:00

Wtorek   13:00 – 16:00

Środa      13:00 – 15:15

 

Do zadań pedagoga specjalnego należy:

  • współpraca z nauczycielami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w:

– rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola,

– prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,  rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci,

– określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;

  • współpraca z zespołem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej ;
  • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:

rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

 

– udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem,

– dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych,  doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci;

  • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom dzieci i nauczycielom;
  • współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, na rzecz pomocy psychologiczno-pedagogicznej ;
  • przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola w zakresie zadań dotyczących pomocy psychologiczno- pedagogicznej.