Programy realizowane w Akademii

Naszą pracę w Akademii Króla Stasia opieramy na Podstawie Programowej MEN oraz na Programie „Kocham Przedszkole” autorstwa Mirosławy Anny Pleskot i Agnieszki Staszewskiej,  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Podkreśla ważną rolę nauczyciela, który ma towarzyszyć dziecku, inicjować i stymulować szeroko pojęte procesy rozwojowe. Opisuje proces wychowania i kształcenia dla dzieci w wieku 3–6 lat – pozwalając go różnicować w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Określa przewidywane osiągnięcia dzieci w stopniu bardziej szczegółowym niż podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Program opracowano tak, by ze szczególną starannością uwzględniał wszystkie cele wychowania przedszkolnego wskazane w Podstawie Programowej. Publikacja czytelnie wytycza nauczycielowi kierunek działań umożliwiający wspomaganie rozwoju dziecka.

W programie wyodrębniono osiem obszarów, które obejmują wszystkie treści edukacyjne i wychowawcze wynikające z podstawy programowej. W obrębie każdego z nich określono zagadnienia szczegółowe. Ich układ z jednej strony pokazuje przyrost wiedzy i umiejętności charakterystyczny dla danego wieku, z drugiej zaś – stopniowanie wymagań uzależnionych od poziomu rozwoju dziecka i jego możliwości. Dzięki takiemu ujęciu widać jak przyrastają wiedza i umiejętności dziecka, począwszy od naśladowania działań nauczyciela
i innych osób przez powtarzanie, utrwalanie, aż do samodzielnego intencjonalnego działania.

Ponadto realizujemy programy autorskie, stworzone przez nasze nauczycielki:

  • Uśmiechnij się – rozwijanie wrażliwości teatralnej,
  • Adaptacyjny dzieci 3 letnich do przedszkola,
  • Miejski Program Wspierania Edukacji Ekologicznej m. st. Warszawy,
  • Korekcyjno-kompensacyjny,
  • Zdolny Przedszkolak,
  • Program logopedyczny (we współpracy z logopedą).