RODO

 

Inspektor Ochrony Danych:

Krzysztof Piela

mail :  IOD@DBFOPPD@EDUWARSZAWA.PL

Klauzula informacyjna dla rodziców

Informacja

Informacja-Administratork

klauzule przedszkole 2022

 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkole nr 411 „Akademia Króla Stasia”

Przedszkole nr 411 „Akademia Króla Stasia” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 411 „Akademia Króla Stasia”.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-12-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-02-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

1.     Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.

2.     Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.

3.     Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

4.     Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.

5.     Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

6.     Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

7.     Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

8.     Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.

9.     Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Jałowiecka p411@eduwarszawa.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 810 50 33 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Przedszkole nr 411 „Akademia Króla Stasia” to wolnostojący jednopiętrowy budynek przy ul Stanisława Augusta 77, otoczony pięknym Parkiem Skaryszewskim. Teren  wokół przedszkola jest bezpieczny, odległy od hałasu miejskiego. Przedszkole jest dobrze skomunikowane ok 100 m znajduje się ul. Grochowska przy której znajdują się przystanki autobusowe Gocławska 01, 02 i tramwajowe Gocławska 03, 04. Około 1,5 km od placówki znajduje się Dworzec Wschodni. Po drugiej stronie parku przebiega ul Waszyngtona z której jest bezpośredni dojazd do Centrum przystanek autobusowy park Skaryszewski 01, 03 i tramwajowy 02, 03.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście na teren przedszkola zlokalizowane jest od ul Stanisława Augusta , wyposażone w furtkę z samozamykaczem i dzwonek. Za furtką znajdują się trzy schodki z podjazdem dla wózków, spoczniki i 4 schodki z podjazdem dla wózków. Wejście do przedszkola jest oznakowane, wyposażone w przeszklone drzwi dwuskrzydłowe samozamykaczem i dzwonkiem i kodem do drzwi.

Na poziomie 0 znajdują się:

 • sekretariat
 • gabinet dyrektora
 • trzy sale zajęć dla dzieci
 • toaleta dziecięca
 • toaleta
 • zmywalnia
 • szatnie dla dzieci
 • Na poziomie 1 znajdują się:

  • trzy sale zajęć dla dzieci
  • kuchnia wraz z magazynem
  • łazienka

  Na poziomie – 1 znajdują się:

  • Gabinet psychologiczno – logopedyczny
  • Sala rytmiczna
  • Łazienka z pralnią
  • Magazyny
  • Hydrowęzeł

  Na poziom 1 oraz  – 1 prowadzą schody.

  Przedszkole nie posiada windy

  Przedszkole zgodnie z wymogami bhp i p.poż wyposażone jest w oznakowane wyjścia ewakuacyjne.